Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt (ZRH) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement willen wij u antwoord geven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Foto’s en video’s worden ook gezien als persoonsgegevens. Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Van wie verwerkt Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt persoonsgegevens?
Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt verwerkt van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Dat zijn gegevens van:
* Leden en vrijwilligers van Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt.
* Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Zwem- en Reddingbrigade Hasselt of ooit een lidmaatschap hebben gehad.
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt verwerken persoonsgegevens in Sportlink. Sportlink is een programma waar wij ook alle andere zaken van onze leden bewaren.

Waarvoor verwerkt Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt persoonsgegevens? 
Als u lid wilt worden van Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan. Hiervoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegeven kunnen wij op de juiste wijze inschrijven als lid, zorgdragen voor uw verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als vrijwilliger aanvragen. Als u eenmaal lid of een relatie van Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe actie rondom Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens ververwerken. Denken hierbij aan ondersteuning van administratieve processen rondom contributies, statistische analyses enzovoort.

Verwerkt Zwem- en Reddingbrigade Hasselt ook bijzondere gegevens? 
Bijzondere gegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzonder gegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor ons dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat nodig is voor het diploma-zwemmen. Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN- nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt om met uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens? 

Bijzonderheden:
* Ledenadministratie eerste invoer en mutaties.
* Penningmeester in verband met verplichting automatische incasso contributie.
* Promotie in verband met verspreking clubmateriaal (algemeen) en individuele aandacht (gericht).
* Hoofd kader in verband met indeling groepen en verantwoordelijkheid en veiligheid leden.
* Kaderlid in verband met verantwoordelijkheid en veiligheid leden.
* N.B. Alleen gezondheidsgegevens in verband met een potentieel levensbedreigende situatie. 

Delen van persoonsgegevens met of door derden.
Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoende aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken is onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Binnen onze relatie met Reddingsbrigade Nederland is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij legt Reddingsbrigade Nederland het gebruik van onder andere ons ledenadministratie systeem op. Hierbij is Reddingsbrigade Nederland verantwoordelijk voor het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst. Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland. Als onderdeel van ons lidmaatschap worden onze leden indirect ook lid van Reddingsbrigade Nederland. Daarvoor dienen wij onze lid gegevens vast te leggen in een door de bond beschikbaar gesteld systeem (Sportlink). Verder registreren wij statistieken van onze hulpverlening in het Reddingsbrigade Hulpverlening Registratiesysteem (RHR). Mocht u al lid zijn (geweest) van een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten brigade dan deelt Reddingsbrigade Nederland deze gegevens automatisch richting Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt. Deze koppeling werkt wederzijds en is door de bond verplicht gesteld.

Hoelang worden uw gegevens bewaard? 
Als u uw lidmaatschap of relatie opzegt bij Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt, worden uw persoonsgegevens verwijderd uit Sportlink. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke bepaalde voorschriften. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen? 
Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door:
* Onze website en software regelmatig te updaten.
* Waar mogelijk gebruik te maken van standaard software.
* Toegang tot gegevens te beperken tot enkel personen die deze nodig hebben.
* Onze leden met toegang tot persoonsgegevens periodiek te wijzigen op de risico’s en de gevolgen van datalekken en hoe dit te voorkomen.

Welke regels gelden bij verwerking van persoonsgegevens? 
Bij verwerking van persoonsgegevens is Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten of de verwerking van persoonsgegevens door Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt kunt u contact opnemen via info@reddingsbrigade-zrh.nl. Indien we daarbij vragen contact op te nemen met ons, dienen wij daarbij zeker te weten dat het verzoek door u is gedaan. Voor leden vragen wij daarbij gebruikt te maken van het bij ons bekende mailadres. Voor niet leden (of welke leden geen toegang meer hebben tot dat adres) vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onder aan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen privacy beleid. 
Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het privacy beleid kunt u ter alle tijden opvragen via info@reddingsbrigade-zrh.nl.

*Definitief | april 2024